gioconda: (season)
[personal profile] gioconda
...В "уа-фемінізмі" якась духовно багата діва накатала псто на тему "віктімблеймінг - це правильно і круто". Там багацько чого прєкрасного було, типу "якщо ти випила і тебе згвалтували - то ти просто п’яна свиня". А оскільки це був не перший її висер (в неї взагалі кльова манера спілкування - згори вниз), то отримала вона очікуваний бан. Но цікаво не те, а комент Mаксимуса в її жеже, цитую (лінк не ставлю свідомо):

"Укотре бачу приклад нездатності українців організовувати політичні спільноти на відкритих і розумних підставах. Хоч яку сферу взяти, вузьколоба ідеологія диктуватиме і найкращим організаторам зайві критерії виключності. Коли ви кидали посилання в цій гілці, я подивувався тоді, як вас іще не вигнали звідти за якусь дрібницю. Зрозуміло, що після попередження треба було чекати особливого ставлення, адже інтелектуально ваші міркування на порядок сильніші за коментарі, що прозвучали. Вам просто не пощастило знайти рівних співбесідників, здатних піддавати не тільки чужі, а й власні підстави сумнівам. Неспроможність відповідати на належному рівні на виклик неодмінно мала призвести до конфлікту, що так легко розв’язувати кнопкою. "

Ну ви пойняли. Фемінізм - "вузьколоба ідеологія", прирівнювання жертв насилля до свиней - "дрібниця", міркування апологетки віктімблеймінгу, за який в цивілізованому товаристві вам руки не подадуть - "інтелектуальні міркування", що "не знайшли рівних співбесідників". На цьому тлі пасаж про "нездатність українців" - це взагалі свято. Українці нездатні поділяти таку хєрь, ну треба ж! Чорд, мабуть за це треба випити.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

gioconda: (Default)
gioconda

March 2014

S M T W T F S
       1
23456 78
910 1112131415
16171819 20 2122
23242526272829
3031     

Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:49 pm
Powered by Dreamwidth Studios